Diaconaat & pastoraat

Het jeugdwerk heeft vele taakvelden en thema’s. De jeugdambtsdragers in een wijkgemeente houden zich bezig met het coördineren en faciliteren van het jeugdwerk en zij fungeren als stem van kinderen en jongeren binnen de (wijk)kerkenraad. Daarbij hebben zij een specifieke focus als jeugddiaken (diaconaat) of jeugdouderling (pastoraat)

Diaconie gaat over omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste en de wereld om je heen. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen de kerkelijke (wijk)gemeente. Jeugddiaconaat is een apart cluster binnen de Protestantse diaconie in Gouda , dat wordt ondersteund door STEP. Dit cluster houdt zich bezig met:

  • Diaconaat vóór jongeren; omzien naar kinderen en jongeren in moeilijke situaties, bijv. door collectes en acties voor organisaties die jonge doelgroepen ondersteunen.
  • Diaconaat dóór jongeren, waarbij kinderen en jongeren zich inzetten voor mensen in nood en/of de schepping. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: jeugdgroepen die aandacht vragen voor een diaconaal doel of het thema duurzaamheid, projecten met Stichting Present Gouda, de voedselbank of non-foodbank, diaconale reizen (werkvakanties), bewustwording en diaconaat rond de Veertigdagentijd.

Bij pastoraat gaat het ook om het omzien naar elkaar, waarbij de focus ligt op de christelijke of geestelijke zorg voor elkaar binnen de gemeente. Jeugdpastoraat gaat dus over de zorg voor en het omzien naar de jeugd in de gemeente, ook waar het gaat om grote vragen of belangrijke levensgebeurtenissen. Dit kan zowel in georganiseerde als informele verbanden. STEP kan ondersteunen bij het in kaart brengen van wat er al gebeurt op het gebied van jeugdpastoraat en adviseren hoe dit versterkt en/of uitgebreid kan worden. 

Veiligheid in het jeugdwerk kan gezien worden als pastoraal thema. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de webpagina over Veilig Jeugdwerk.